လွင်ႈလဝ်

30/07/2020 ssk 0

မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ လုင်းဢူႁိူင်း ဢွၼ်လၢၼ်မၼ်း ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ၵႂႃႇတူၺ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်းမႂ်ႇတီႈၼိုင်ႈ၊ သမ်ႉမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈမေႃႁိူၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉပူၵ်းသဝ်ႁိူၼ်း။ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇလႆႈႁၼ် မေႃႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယေႃးသဝ်၊ ဢဝ်လဝ်ၵုၺ်ႉ၊ ၵုၺ်ႉၶိုၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း၊ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇဝႃႈ- “လုင်းဢိူၺ်လုင်း တူၺ်းလူၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႉႁႅင်းလူင်ႁႅင်းလၢင်၊ မၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵွႆး ယင်းၵုၺ်ႉပေႉသဝ်လူင် ယႂ်ႇပေႃးတၢၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃ။” လုင်း           Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၾိင်ႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ

21/07/2020 ssk 0

ၵမ်ႇမထၢၼ်းၸိူၵ်ႈၶၢတ်ႈ တၵ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈယိင်းၸၢႆး မီးဝူဝ်းၵႂၢႆး ႁႂ်ႈဝိရိယ မီးမႃႉ ယႃႇတွၼ်ႁမ် ၵူၼ်းတိုဝ်းလုၵ်ႈၶၼ်ၼမ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ တေဝူၼ်ႉႁုၵ်ႇ ယႃႇဢဝ်သဵၼ်ႈၵုၺ်ပိူၼ်ႈမႃလေႃး ၶူဝ်းသၢင်းၽေႃး ယႃႇပေပၢႆႉတေႃလွၵ်ႇ မွၵ်ႇတေလူႇ ယႃႇသုတ်ႇဢၢႆႁိုၼ်း မီးငိုၼ်း ယႃႇပေသိုဝ်ႉဝူဝ်းၶဝ်မဝ်ႈ မီးၶဝ်ႈ ယႃႇပေလဵင်ႉဢၢႆႈသၼၢဝ်း ပေႃးတေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽၢဝ်း ႁႂ်ႈၵမ်းၵွင်ႈၵေႃႈ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၵၢတ်ႇႁႃႈဝၼ်း

ၵၢတ်ႇႁႃႈဝၼ်း

20/07/2020 ssk 1

မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢုတုရႃႇသီႇလီ၊ တီႈယူႇတီႈသဝ်းၶႅမ်ႉ၊ ၵွႆးၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢမ်ႇပေႃးၼမ်လူင်လၢင်၊ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းတီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈမၢင်မိူင်း ပဵၼ်မိူင်းၼႃးဢွၵ်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်၊ မၢင်ဢိူင်ႇမၢင်ဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ် ဢွၵ်ႇသၢၼ်ထူဝ်ႇ သၢၼ်ႈငႃး၊ မၢင်ထုင်ႉမၢင်ႁူတ်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း မၢၵ်ႇဝၢၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် သူၼ်ၵူၺ်ႈလႄႈသူၼ်ဢွႆႈလႂ်။ မၢင်တီႈမၢင်မိူင်းသမ်ႉ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ပီသွၼ်လိၵ်ႈ 2020-2021

22/06/2020 ssk 0

ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ပီသွၼ်လိၵ်ႈ 2020-2021ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်ၼႃးၵုၼ်၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽုၺ်း၊ တူင်ႇဝဵင်းၵႄႇသီႇ ပီၼႆႉဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ (Covid-19) ၽႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ တႃႇတေၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၵူႈမိူင်းမိူင်း။ မိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်သေလႄႈ တႃႇတေၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပီၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေၵၢင်းယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်သေ သွၼ်လိၵ်ႈလႆႈလီလီငၢမ်းငၢမ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈယူႇ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼႃႇၼၼ်ႉ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇသၢင်ႈၶဵင်ႇၼမ်ႉ (ရေစင်)၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႃးၵုၼ်

17/06/2020 Sai Sai Kehsi 0

မႂ်ႇသုင်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈၶႃႈ… ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းတေပိုတ်ႇယဝ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်လႄႈ  ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပီသွၼ်လိၵ်ႈပီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ သိပ်းၵဝ်ႈ (Covid 19) လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပီၼႆႉတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသီႇယိူင်ႈ

ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ

10/06/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ ႁၵ်ႉတႃမွတ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈလိူဝ်သေၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီၽႂ်။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈပႃးပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇ မေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈဝႃႈ တႆး … တႆး … တႆး … ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၢႆးၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းႁူၼူၵ်ႇတႃတၼ်။ Read More … သိုပ်ႇလူ …

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

17/05/2020 Sai Sai Kehsi 0

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ   ၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၵႂၢမ်းထႆး၊ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၵရိၵ်ႉ။ တီႈပွင်ႇဢၼ်ၵႅပ်ႈမၼ်းဝႃႈ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ၵမ်ႈၼမ်သေ၊ ၶိုင်ပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း။ ပေႃးတေၸွမ်းလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလီလီသေ၊ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင် တေလႆႈမီးပိူင်လူင်မၼ်းသၢမ်ပိူင်။ ၸွမ်းတြႃးၽဵင်ႇပဵင်း လႆႈယူႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈပူၺ်ႈၶိုင်ႈၵၼ် သၢမ်ပိူင်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းတြႃးၽဵင်ႇပဵင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေဢမ်ႇဝႃႈ၊ လွင်ႈမၢၵ်ႈမီးသေဢမ်ႇဝႃႈ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉတေဢမ်ႇလႆႈတူၺ်းၼႃႈယႂ်ႇ၊ Read More … သိုပ်ႇလူ …