ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ

ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသီႇယိူင်ႈ

ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ

  1. ႁၵ်ႉတႃမွတ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈလိူဝ်သေၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီၽႂ်။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈပႃးပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇ မေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈဝႃႈ တႆး … တႆး … တႆး … ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၢႆးၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းႁူၼူၵ်ႇတႃတၼ်။ ပၼ်ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလီၸင်းသေ ႁႂ်ႈမီး ၽေးၶဵၼ်ၼမ်။ ဢမ်ႇမီးဢူၺ်းလီလႆႈလႄႈ ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်တေဢမ်ႇမီး။
  1. ႁၵ်ႉႁဵၼ်းၵႅင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သူပ်းလၢတ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇၸွမ်း။ လၢတ်ႈတႄႉ ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဵတ်းတႄႉ ပႄႉၵိၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ သင်ဢမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ ဢမ်ႇမီးၵုင်ႇမုၼ်၊ ငိုၼ်းၶမ်း။ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဵတ်းတုမ်မွၼ် ႁႂ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈယူႇတီႈသုင်။ လၢတ်ႈဝႃႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ။ ႁၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတူၵ်းတႅမ်ႇ ဢမ်ႇၸွႆႈ ဢမ်ႇထႅမ်သေ ပၢႆဢႃးလႃးဝူးယူႇထႅင်ႈ။
  1. ႁၵ်ႉၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁူႉၸၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၾိင်ႈထုင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၶုၵ်းၸႂ်လႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ လီဢၢႆယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်သေ လူဝ်ႇလႆႈၼႃႈတႃ၊ ငိုၼ်းၶမ်း၊ ၵုင်ႇမုၼ် ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၼႅတ်ႈႁဵတ်းပဵၼ် ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ဝၵ်ႉဢဝ်သုၼ်ႇလီၽွၼ်းငၢမ်းၵမ်းလဵဝ်။
  1. ႁၵ်ႉပူၵ်းပွင် ၼႆၼၼ်ႉ ဝူၼ်ႉတၼ်းပိူၼ်ႈသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ မၢၵ်ႈမီး၊ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ လႅတ်းၽၢႆလႄႈ ဢမ်ႇဝႃႈၵေႃႉလဵဝ်ၶိင်းၵွႆး၊ ဢမ်ႇဝႃႈမူႇ၊ ၸုမ်း၊ မုၵ်ႉ၊ ၽုင် ၸုတ်ႈလုတ်ႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေ ပူၵ်းပွင်၊ ၸွႆႈထႅမ် ယူႇတႃႇသေႇ။

ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇသေပိူၼ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ “လူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်”။ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉဝႃႈ လူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းလူင် သင်ႇၶႃႇ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉဝႃႈလူဝ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်။ “တေၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းသင်၊ တေၽွမ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇတီႈလႂ်၊ တေၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈလႂ်လႄႈ ၽႂ်တေဢွၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇ” ၸိူဝ်းၼႆႉၸွင်ႇႁဝ်းဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈ သေ ၶိုင်ပွင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း။ တေထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၶႂ်ႈႁွတ်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ပႅၵ်ႇၵၼ်။ ဢမ်ႇ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ်လၵ်း။ ဢဝ်ပေႃဢလသီႇပၵ်းၶႅၼ်ႈ ၵႄႈၵၢင်ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်။ လၢတ်ႈတႄႉၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဵတ်းတႄႉဢဝ်လႅၼ်ႁႄႉၵင်ႈ ပဵၼ်ၸၼ်ႉပဵၼ်ထၢပ်ႈ။ ၸွင်ႇဢၢပ်ႈတေဢွင်ႇၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈတႆးၵူႈၵေႃႉ ၵူႈတီႈ ၵူႈၸုမ်း ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းၵၼ်ယူႇ …

ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈသင်ႇ မႄႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ် ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉ “ၸဵတ်းသွင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ပိုင်ႈမႅၼ်ႈမႆႉၽင်ႉ” ၼႃႈလိၵ်ႈ 297-298 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းဝႃႈ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တေႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉ ႁၵ်ႉလၢႆးလႂ်ယူႇ၊ လၢႆးဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းယူႇၼႆႉ ၸွင်ႇတေဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး ႄလႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈၼႆၼၼ်ႉ လီဢဝ် ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ ၼႆႉသေထတ်းထွင်တူၺ်းၵူႈၵေႃႉယူႇ။

ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ …

www.saisaikehsi.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*