ပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇသၢင်ႈၶဵင်ႇၼမ်ႉ (ရေစင်)၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႃးၵုၼ်

မႂ်ႇသုင်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈၶႃႈ…

ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းတေပိုတ်ႇယဝ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်လႄႈ  ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

ပီသွၼ်လိၵ်ႈပီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ သိပ်းၵဝ်ႈ (Covid 19) လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပီၼႆႉတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ တေတႄႇပိုတ်ႇၸၼ်ႉသုင်ဢွၼ်တၢင်း။ ဝၼ်းပိုတ်ႇမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇၼႄပႃးတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၸၼ်ႉသုင် – 21.7.2020

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်သေ ၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈၸၼ်ႉငဝ်ႈ တေပိုတ်ႇတူၵ်းလိုၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆၶႃႈ။ ဝၼ်းပိုတ်ႇမၼ်းတႄႉ –

ၸၼ်ႉၵၢင် – 4.8.2020

ၸၼ်ႉငဝ်ႈ – 11.8.2020 ၼႆၶႃႈ။

ပီၼႆႉပဵၼ်ပီဢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆၵေႃႈ တေလႆႈဝႆႉလွင်ႈတူၺ်းထိုင်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်မၢႆၼိုင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇထၢၼ် ပၢႆးယူႇလီၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႃႈဝႆႉတႄႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႆႉသုၵ်ႈမိုဝ်းၼႆၵေႃႈ ပႃးဝႆႉလႄႈ ပီၼႆႉႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ –

** တေႁဵတ်းတီႈသုၵ်ႈမိုဝ်း၊ လၢင်ႉမိုဝ်း တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ်**

ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းၼႆႉတႄႉ တေႁဵတ်းၶဵင်ႇၼမ်ႉဝႆႉတီႈသုင်ယဝ်ႉ ၸႂ်ႉပုင်း 1500 Liters (မိူၼ်ၼင်ႇၼႄဝႆႉၼႂ်းႁၢင်ႈ) သေ တေႃႇလွတ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈၸႂ်ႉလႆႈၼမ်ႉ (သုၵ်ႈမိုဝ်း) ၵူႈတီႈၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉတႃႇတေၸၼ်တၢင်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းပုင်းၼိူဝ် ၶဵင်ႇၼမ်ႉ(ရေစင်) ၼၼ်ႉတႄႉ မီးဝႆႉတူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။

#တႃႇတေႁဵတ်းၼၼ်ႉ_ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇ –

#ပုင်းၼမ်ႉ 1500 Liters

#လၵ်း(သဝ်)  #မႆႉပႅၼ်ႈ #သေႈ၊ လဵပ်းမႆႇၼႃး

#လွတ်ႇ #ဢၼ်သိုပ်ႇလွတ်ႇ #ယၢင်တႃးလွတ်ႇ

#ဢၼ်ပိၵ်ႉ/ၽုၺ်ႇ ၼမ်ႉ

#ဢၢင်ႇၼမ်ႉ

ၸိူဝ်းၼႆႉ တေတူၵ်းငိုၼ်းမွၵ်ႈ 400,000 (4 သႅၼ်) ၶႃႈ။

သင်ဝႃႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ်လႄႈသင်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်လႄႈသင်၊ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် လႄႈသင်၊ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆႁဝ်းၶဝ်လႄႈသင် ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈယိၼ်း ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉႁွင်း လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်လူႇတၢၼ်း ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းလီႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ

#မေႃသွၼ်_ၸၢႆးၸၢႆး

ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းလႆႈတီႈ –

မေႃသွၼ် ၼၢင်းၶမ်းၺူဝ်ႇ (ၼမ်ႉၵိုတ်ႈ)

Ph: 097 958 65889


မေႃသွၼ် ၸၢႆးၸၢႆး (ၼႃးၵုၼ်)

Ph: 097 833 22116

Email: contact@saisaikehsi.com


မေႃသွၼ် ၼၢင်းမီႉတၢၼ်း (ပွၵ်ႉလူင်ပူႉ၊ ဝဵင်းၵေးသီး)

Ph: 097 883 96461


ဆရာမ ဒေါ်နန်းအိမိုးဖြူ (ဟော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ကျေးသီးမြို့)

Ph: 094 589 32363

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*