ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ပီသွၼ်လိၵ်ႈ 2020-2021

ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ပီသွၼ်လိၵ်ႈ 2020-2021
ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်ၼႃးၵုၼ်၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽုၺ်း၊ တူင်ႇဝဵင်းၵႄႇသီႇ

ပီၼႆႉဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ (Covid-19) ၽႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ တႃႇတေၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇၵူႈမိူင်းမိူင်း။ မိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်သေလႄႈ တႃႇတေၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပီၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေၵၢင်းယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်သေ သွၼ်လိၵ်ႈလႆႈလီလီငၢမ်းငၢမ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈယူႇ။

တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼႃႇၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ႁွင်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းၼမ်ဢေႇသေ ပီၼႆႉ လၢႆးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတေဢမ်ႇမိူၼ်ၵူႈပီ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ယၢမ်းမိူဝ်ႈၶဝ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 4သွၵ်ႇ( 6 ပေႇ) ၼႆယူႇ။ ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼႃႇဢႃးလႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်ႈ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸုမ်းၼိုင်ႈ၊ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈယူႇ။ ၽႂ်တေလႆႈၶိုၼ်ႈတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်၊ တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်းၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်းၵေႃႉတႅပ်းတတ်း။ ၸုမ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵၢင်ဝၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇၶိုၼ်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်သေ မၢင်တီႈတေၶႅၼ်ႈဝၼ်းသေၶိုၼ်ႈ။

ပေႃးမီးဝၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵႂၢင်ႈသေ ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈတင်းဝၼ်းၵေႃႈလႆႈ။ ၵူၺ်းတေလႆႈ ႁဵတ်းႁွင်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉတေလႆႈယူႇယၢၼ်ၵၼ် သီႇသွၵ်ႇသေ သွၼ်လိၵ်ႈလႄႈ ႁွင်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မီးဝႆႉတေဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ တီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တေမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇၸႅၵ်ႇတွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၵၢင်ဝၼ်းသေၶိုၼ်ႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇယၢပ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵႆသေမႃးၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈပႂ်ႉၵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်းႁိူၼ်း/ ၶၢဝ်းႁပ်ႉၶၢဝ်းသူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၶိုၼ်ႈတင်းဝၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်တင်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဢိူင်ႇသေ ႁဵတ်းႁွင်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းထႅင်ႈ (4) ႁွင်ႈ။

ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်
လုင်းထုၼ်းၼေႇႁဝ်းၶႃႈဢၼ်လူႇတၢၼ်း ဢၼ်မုင်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းႁႂ်ႈၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးသၢင်ႈပၼ်ႁွင်ႈႁဵၼ်းတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၽွင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉသိပ်းၵဝ်ႈ (Covid-19) ၼႆတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇဢေႃႈ။

ၼင်ႇႁိုဝ်လုၵ်ႈလၢင်း/လၢၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်တေမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် လၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈ ၼၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈမေႃသွၼ်တေၶတ်းၸႂ်သင်ႇသွၼ်ပွၼ်ႈပၼ် ၼင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။

——————————————————

#ဝၼ်းႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းပီၼႆႉ

19/July/2020 (ပ- လိူၼ်ပႅတ်ႇလပ်း)
တွၼ်ႈၼႂ် – ႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်
တွၼ်ႈဝၢႆးဝၼ်း – ႁပ်ႉသဵၼ်ႈမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ

——————————————————

ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ
#ၸၢႆးၸၢႆး_ၵႄႇသီႇ
www.saisaikehsi.com

ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ပီသွၼ်လိၵ်ႈ 2020-2021ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်ၼႃးၵုၼ်၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၽုၺ်း၊…

Posted by Sai Sai Kehsi Edu on Sunday, June 21, 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*