ၾိင်ႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ

 1. ၵမ်ႇမထၢၼ်းၸိူၵ်ႈၶၢတ်ႈ
 2. တၵ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈယိင်းၸၢႆး
 3. မီးဝူဝ်းၵႂၢႆး ႁႂ်ႈဝိရိယ
 4. မီးမႃႉ ယႃႇတွၼ်ႁမ်
 5. ၵူၼ်းတိုဝ်းလုၵ်ႈၶၼ်ၼမ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ
 6. တေဝူၼ်ႉႁုၵ်ႇ ယႃႇဢဝ်သဵၼ်ႈၵုၺ်ပိူၼ်ႈမႃလေႃး
 7. ၶူဝ်းသၢင်းၽေႃး ယႃႇပေပၢႆႉတေႃလွၵ်ႇ
 8. မွၵ်ႇတေလူႇ ယႃႇသုတ်ႇဢၢႆႁိုၼ်း
 9. မီးငိုၼ်း ယႃႇပေသိုဝ်ႉဝူဝ်းၶဝ်မဝ်ႈ
 10. မီးၶဝ်ႈ ယႃႇပေလဵင်ႉဢၢႆႈသၼၢဝ်း
 11. ပေႃးတေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽၢဝ်း ႁႂ်ႈၵမ်းၵွင်ႈၵေႃႈ
 12. မေႃႈလဝ်ႈ ယႃႇႁုင်ၽၵ်း
 13. လၵ်းၽႅဝ် ႁဵတ်းၵေႃႉပိူၼ်ႈမဝ်ႇလႆႈ
 14. ၵၢင်ၶမ်ႈ ယႃႇပေၶႆႈၶိူဝ်းငိုၼ်း
 15. ၵၢင်ၶိုၼ်း ယႃႇပေၵူတ်ႉမေးပိူၼ်ႈ
 16. ႁၼ်ၵေႃႉငိူဝ်ႈသိူၼ်ႈ ယႃႇလူလၢႆ
 17. ဢမ်ႇလီၶႃႉၶၢႆ ၽူႈလီၽူႈမျၢတ်ႈ
 18. ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ ယႃႇပေလၢတ်ႈၶိူဝ်းထမ်း
 19. ငိုၼ်းၶမ်း ယႃႇဢဝ်ၾင်ၼႂ်းၵူမ်ႇသီႇမႃႇ
 20. ၼၢမ်ႇသႃႇ ယႃႇပေႁူၼ်တႃၵႂၢႆး
 21. မီးလုၵ်ႈၸၢႆး ယႃႇပၼ်လဵၼ်ႈလဝ်ႈလဵၼ်ႈယႃႈ
 22. တေဝႃႈပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုတ်ႉမႃးတူဝ်
 23. တေၶူဝ် ႁႂ်ႈလူႁၢင်ႈ
 24. တေယၢင်ႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းတိၼ်
 25. တေၵမ်သိၼ် ႁႂ်ႈပႅတ်ႈတေႃးသ
 26. တေၸႃႇၵ ယႃႇလိူၵ်ႈၵူၼ်းမီးၵူၼ်းၽၢၼ်
 27. တေႁဵတ်းၵၢၼ် ယႃႇလိူၵ်ႈမိူဝ်ႈၸဝ်ႈမိူဝ်ႈလႃႈ
 28. ႁၵ်ႉၶႃႈ ႁႂ်ႈႁၵ်ႉမိူဝ်ႈၵိၼ်မိူဝ်ႈၼွၼ်း
 29. ၵူၼ်းမေႃလၢတ်ႈမေႃဝွၼ်း ၸႂ်ႉပိူၼ်ႈငၢႆႈ
 30. သဵၼ်ႈလၢႆႈ ယႃႇဢဝ်ၶၢတ်ႈႁၢင်ထႆ
 31. တူၵ်းမိူင်းၵႆ ယႃႇပၵ်းမွၵ်ႇ
 32. ၵႂႃႇၵႃႉပႃႈလႅၼ်ၶွၵ်ႇ ယႃႇမိုင်ႉလူၺ်ႈၼၢင်းယိင်း
 33. ၵူၼ်းလၵ်းလိင်း တႆးၵေႃႉၵေႇ
 34. ၽူႈလၢတ်ႈယွႆႈ သရေႇဢမ်ႇမီး
 35. ၵူၼ်းဢႅဝ်ႁီး ဢမ်ႇလႆႈၶရႃႇ
 36. ၵႆႉလၢတ်ႈၼႃႇ ၵၢၼ်ႁၢမ်း
 37. ဢမ်ႇတၢၼ်ႇဢၢမ်းလႄႈဢၢမ်း တေမီးလွင်ႈၼိုင်ႈ
 38. ၶိုင်ႈပိုင်ႈပိူၼ်ႈ ယႃႇထီႇႁႅင်းတူဝ်
 39. ၶိူင်ႈလီၵူဝ် ႁႂ်ႈဝႄႈ
 40. လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ ႁႂ်ႈဢဝ်
 41. ၵႂၢမ်းၼၵ်းမဝ် ႁႂ်ႈႁူႉတီႈဝႃႈ
 42. သိၼ်ႁႃႈသဵၼ်ႈ ႁႂ်ႈၵမ်
 43. ၵႃလမ် ယႃႇႁႂ်ႈပႂ်ႉၸမ်ပုင်းႁၵ်ႉ
 44. ၽူႈလၵ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈပႂ်ႉတိူၵ်ႈၶူဝ်း
 45. ၵူၼ်းဢမ်ႇယူဝ်း ၸၢင်ႈထိူမ်ပိူၼ်ႈ
 46. ပႃႈၼႃႈပိူၼ်ႈ ယႃႇပေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႅဝ်း
 47. မႅဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၸႂ်ၼူလႄႈၼႆႇ
 48. ၵႆႇဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ႁဵၼ်
 49. ၼိူဝ်ႉပဵၼ်လုပ်ႇပဵၼ်ဢဵၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇၶဵဝ်ႈမၢင်ႈ
 50. ဢမ်ႇၵတ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈ ယႃႇပေဢုပ်ႇပေၽၢဝ်း
 51. ပႆၶၢဝ်ယၢမ်း ယႃႇပေႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ
 52. ၶွင်တေပႅတ်ႈ ယႃႇသေလၢႆ
 53. ၶွင်ၶၢႆ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇၶွင်လူႇ
 54. တီႈယူႇ ႁႂ်ႈလုမ်းလႃး
 55. ႁဵတ်းၼႃးႁႂ်ႈလွတ်ႈ သၢမ်ၶၢတ်ႇ
 56. ၸၢႆႇၵၢတ်ႇ ႁႂ်ႈတူၺ်းငိုၼ်း
 57. ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉပိုၼ်း ႁႂ်ႈႁဵၼ်းရႃႇၸဝၢင်ႇ
 58. ၵႃႈၸႂ်ထၢင်ႇ ယႃႇၼပ်ႉတေႃႈလၢတ်ႈၸွတ်ႇလၢတ်ႈၸေး
 59. ႁၵ်ႉလုၵ်ႈႁၵ်ႉမေး ယႃႇပေႁၵ်ႉပႃႈၼႃႈ
 60. ၵႂႃႇၼႃႈ ႁႂ်ႈလဵဝ်လင်၊ ၶူဝ်းသင်တူၵ်းၶိုၼ်းလႆႈ
 61. ၼူၵ်ႉသႆႈ ဢမ်ႇလီဢိတ်းလူၸၢင်ႉပၢႆး
 62. ၶဵတ်ႇၶႃလၢႆး ဢမ်ႇလီယိူင်ႈသၢင်ႇသီႈ
 63. ၵူၼ်းမီးၼီႈ ၸၢင်ႈငဝ်
 64. ၵူၼ်းမီးႁဝ် ၵႆႉတိူၼ်ႇ
 65. ၾႆးမႆႈထိူၼ်ႇ ၸၢင်ႈလၢမ်း
 66. ၵႂၢမ်းလႆႈဝႃႈ ၽႃႉလႆႈမၵ်း
 67. မၢၵ်ႇႁိၼ်ႁၵ်း ဢမ်ႇၵပ်းလႆႈယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈသပ်းလႅင်း

 1. ၵမ်ႇမထၢၼ်း           = ၵမ်မထႃႇၼ = လွင်ႈၶုၵ်းထူပ်း ႁူႉၸၵ်းဢွင်ႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ
 2. ငိူဝ်ႈသိူၼ်ႈ              = ဢိူၼ်ဢိူဝ်ႈဢမ်ႇလၵ်းလီ
 3. ဢၢႆႈသၼၢဝ်း           = ၵူၼ်းၵူဝ်းလူဝ်းၶၢၼ်ႉဢိူၼ်
 4. လူလၢႆ                    = ပူၼ်ႉပႅၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉယႃႉၼႃႈတႃၵၼ်
 5. ရႃႇၸဝၢင်ႇ              = ပိုၼ်းလွင်ႈၶိူဝ်းၸဝ်ႈၸွမ်ၶုၼ်မိူင်း
 6. ၵႂၢမ်းၶႅဝ်း                = ၶေႃႈသဵင်ၶတ်းႁူထွမ်ႇယၢပ်ႇ
 7. ဢမ်ႇၶရႃႇ               = ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈလႆႈတႃ၊ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လႆႈဝႃႈ
 8. သရေႇ                    = ဢူဢၢႆၼႃႈတႃ
 9. တေႃးသ                 = လွင်ႈၸႂ်လမ်သႆႈၵမ်ႇ လိူတ်ႈလူမ်းႁၢဝ်ႈႁၢႆႉ
 10. သၢမ်ၶၢတ်ႇ (ၶၢတ်ႈ)            = ၶၢတ်ႇၼႃး၊ ၶၢတ်ႇၵႂၢႆး၊ ၶၢတ်ႇၽၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇ (ၶၢတ်ႇတူၼ်ႈၵႃႈ)

www.saisaikehsi.com

ၽိုၼ်တိုၼ်း – ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉႁႃႈ (ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး 1964 ၼီႈ)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*