ပိုတ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်တႃႇသၢင်ႈၶဵင်ႇၼမ်ႉ (ရေစင်)၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႃးၵုၼ်

17/06/2020 Sai Sai Kehsi 0

မႂ်ႇသုင်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်လႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈၶႃႈ… ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းတေပိုတ်ႇယဝ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်လႄႈ  ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်တီႈၵႆႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပီသွၼ်လိၵ်ႈပီၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ သိပ်းၵဝ်ႈ (Covid 19) လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈတူၵ်းလိုၼ်းၼႆ မိူၼ်ၼင်ႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပီၼႆႉတႄႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသီႇယိူင်ႈ

ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ

10/06/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ ႁၵ်ႉတႃမွတ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈလိူဝ်သေၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီၽႂ်။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈပႃးပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇ မေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈဝႃႈ တႆး … တႆး … တႆး … ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၢႆးၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းႁူၼူၵ်ႇတႃတၼ်။ Read More … သိုပ်ႇလူ …

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

17/05/2020 Sai Sai Kehsi 0

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ   ၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၵႂၢမ်းထႆး၊ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၵရိၵ်ႉ။ တီႈပွင်ႇဢၼ်ၵႅပ်ႈမၼ်းဝႃႈ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ၵမ်ႈၼမ်သေ၊ ၶိုင်ပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း။ ပေႃးတေၸွမ်းလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလီလီသေ၊ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင် တေလႆႈမီးပိူင်လူင်မၼ်းသၢမ်ပိူင်။ ၸွမ်းတြႃးၽဵင်ႇပဵင်း လႆႈယူႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈပူၺ်ႈၶိုင်ႈၵၼ် သၢမ်ပိူင်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းတြႃးၽဵင်ႇပဵင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေဢမ်ႇဝႃႈ၊ လွင်ႈမၢၵ်ႈမီးသေဢမ်ႇဝႃႈ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉတေဢမ်ႇလႆႈတူၺ်းၼႃႈယႂ်ႇ၊ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ

16/05/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ ၵႃႉယွၵ်းယွၵ်း ၵႃႉယွင်ႇယွင်ႇ ငိုၼ်းႁွႆႉၼိုင်ႈတဵမ်တွင်ႇလွႆးလွႆး။ ၵႆႉပၢႆႈၵႆႉၽၢၼ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းသႂ်ႇၵူၺ်သၢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်လႆႈ။ ၵႂၢမ်းၸႃႉၵႂႃႇသိပ်းဝၼ်း ၵႂၢမ်းလီပႆႇတၼ်းၽၢၵ်ႈ။ ၶူၼ်ႉတိူၵ်ႇၼႃးယိူဝ်ႈၼဝ်ႈ ၶူၼ်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၽိတ်းၵၼ်။ ၶွင်လီဢမ်ႇပေႃး ၶွင်ပေႃးဢမ်ႇလီ။ ၶႃႁၵ်းမီးၵူႈဝၢၼ်ႈ ၶႃႁၢၼ်ႈမီးၵူႈမိူင်း။ ငိုၼ်းၶမ်းမီးၵူႈပၢႆမႆႉ ၽႂ်ၵႆႉၵေႃႈမၼ်းမီး။ ငဝ်ႈဢမ်ႇၵၢႆႇပၢႆဢိင်။ ငႃးမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်မၼ်း ၽၼ်းမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်သူၼ်။ ၸဝ်ႈပႅၵ်ႇတၢမ်တႃ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၶုၼ်လူးၶုၼ်လၢႆး

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပီမိူင်း 1200 ပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ မီးပူႇထဝ်ႈၼၢႆးထဝ်ႈသွင်ၵေႃႉပူႇဢွၵ်ႇ ယူႇႁိမ်းဝဵင်းၸေႈတွင်ႈ ၼႂ်းလိၼ်မိူင်းမၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈယၢၵ်ႈၵူၼ်းၽၢၼ်လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်တႃႇသေႇ၊ ထၢၼ်ႈပေႃးၸပ်းၸိုဝ်ႈ ပူႇသူၼ်ၵူၺ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်ပူႇဢွၵ်ႇ မီးလုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉ႞ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးဢၢႆႈ မိူဝ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇသုင်ၸုင်ႁၢင်ႈ ၸၢင်ႈၸွႆႉပေႃႈမႄႈမႃးၼၼ်ႉ၊ မၼ်းၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းသွမ်ႈႁႆႈလမ်ၼႃးမႃး၊ မၼ်းသမ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈ Read More … သိုပ်ႇလူ …

လင်ႇၵႃႇၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်း

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉထိုင်မႃးဢတႂၢင်းၼီႈၼဵတ်ႈ၊ သၵ်ႉၵရဵတ်ႈၸဵင်ပူပ်ႇ၊ ၶူပ်ႇၶွပ်ႈ 1250 ပေႉတမ်း၊ လိူၼ်ၶမ်းသိပ်းဢဵတ်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵူးၵႃး၊ ယၢမ်းဢၼ်ၵႄးလႃးတၵ်းမၢင်၊ ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢင်ၵေႃႈဝၢႆး၊ သၢႆၾူၼ်ၸမ်တၵ်းၸၢႆး သၢႆၼၢႆးၸမ်တၵ်းလူင်ပိုၼ်၊ ၽိုၼ်လိၼ်ၵတ်းဢေး၊ လူမ်းသေးလိဝ်လိဝ်၊ လူမ်းပိဝ်မူၺ်ၶၢဝ်၊ ၵၢင်ႁၢဝ်ႁဵတ်းလၢႆးၶိုၼ်ဝိုၼ်း၊ ၵႃႈၶိုၼ်းႁဵတ်းၵတ်းငွၼ်းငွၼ်း၊ ၵႃႈဝၼ်းလီၼွၼ်း၊ ႁူဝ်ၼႂ်မိူင်းသႂ်သၢင်ဝၢင်း၊ ယၢမ်းတႂၢင်းဢၶၢၼ်း၊ ဝဵင်းယၢၼ်းႁွင်ႈၶၢႆး Read More … သိုပ်ႇလူ …

သႅင်ၵဝ်ႈၼမ်ႉ

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၸိင်ႇ (သႅင်သႂ်) ဝၸီႇရၸိင်ႇလုၵ်ႈငဝ်းပွင်ႇပဵဝ်ယမ်း၊ ဢဝ်ႁေႃႇၽွတ်ႈၵႂၢင်းသႂ်ႇၵၢင်ဝၢင်ႈႁိူၼ်းၶမ်း – သုပ်းၼိဝ်ႉမိုဝ်းၶၢဝ်။   ၵျွင်ႇ (သႅင်တႃမႅဝ်း) သႅင်ၵျွင်ႇလုၵ်ႉထွင်ႇႁိူဝ်ႈငဝ်းလၢဝ် – ငၢႆးယိူင်ႈတႃမႅဝ်း၊ ဢဝ်ၸႅၼ်ႇၶပ်ႉၸွမ်ႇၶၼ်ႈမႄးသႂ်ႇပဵၼ်တႅဝ်း – ႁဵတ်းဝႆႉဝူင်းဝႅၼ်။   ၼီႇလႃႇ (သႅင်သွမ်ႇ) သႅင်သွမ်ႇၼီႇလႃႇၵႃၶၢပ်ႇလႅပ်ႈႁဵတ်းဝႅၼ်၊ သုပ်းၶေႃႈမိုဝ်းလဝ်း၊ Read More … သိုပ်ႇလူ …