လွင်ႈလဝ်

30/07/2020 ssk 0

မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ လုင်းဢူႁိူင်း ဢွၼ်လၢၼ်မၼ်း ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ၵႂႃႇတူၺ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်းမႂ်ႇတီႈၼိုင်ႈ၊ သမ်ႉမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈမေႃႁိူၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉပူၵ်းသဝ်ႁိူၼ်း။ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇလႆႈႁၼ် မေႃႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယေႃးသဝ်၊ ဢဝ်လဝ်ၵုၺ်ႉ၊ ၵုၺ်ႉၶိုၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း၊ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇဝႃႈ- “လုင်းဢိူၺ်လုင်း တူၺ်းလူၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႉႁႅင်းလူင်ႁႅင်းလၢင်၊ မၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵွႆး ယင်းၵုၺ်ႉပေႉသဝ်လူင် ယႂ်ႇပေႃးတၢၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃ။” လုင်း           Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၾိင်ႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ

21/07/2020 ssk 0

ၵမ်ႇမထၢၼ်းၸိူၵ်ႈၶၢတ်ႈ တၵ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈယိင်းၸၢႆး မီးဝူဝ်းၵႂၢႆး ႁႂ်ႈဝိရိယ မီးမႃႉ ယႃႇတွၼ်ႁမ် ၵူၼ်းတိုဝ်းလုၵ်ႈၶၼ်ၼမ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ တေဝူၼ်ႉႁုၵ်ႇ ယႃႇဢဝ်သဵၼ်ႈၵုၺ်ပိူၼ်ႈမႃလေႃး ၶူဝ်းသၢင်းၽေႃး ယႃႇပေပၢႆႉတေႃလွၵ်ႇ မွၵ်ႇတေလူႇ ယႃႇသုတ်ႇဢၢႆႁိုၼ်း မီးငိုၼ်း ယႃႇပေသိုဝ်ႉဝူဝ်းၶဝ်မဝ်ႈ မီးၶဝ်ႈ ယႃႇပေလဵင်ႉဢၢႆႈသၼၢဝ်း ပေႃးတေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽၢဝ်း ႁႂ်ႈၵမ်းၵွင်ႈၵေႃႈ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၵၢတ်ႇႁႃႈဝၼ်း

ၵၢတ်ႇႁႃႈဝၼ်း

20/07/2020 ssk 1

မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢုတုရႃႇသီႇလီ၊ တီႈယူႇတီႈသဝ်းၶႅမ်ႉ၊ ၵွႆးၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢမ်ႇပေႃးၼမ်လူင်လၢင်၊ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းတီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈမၢင်မိူင်း ပဵၼ်မိူင်းၼႃးဢွၵ်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်၊ မၢင်ဢိူင်ႇမၢင်ဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ် ဢွၵ်ႇသၢၼ်ထူဝ်ႇ သၢၼ်ႈငႃး၊ မၢင်ထုင်ႉမၢင်ႁူတ်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း မၢၵ်ႇဝၢၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် သူၼ်ၵူၺ်ႈလႄႈသူၼ်ဢွႆႈလႂ်။ မၢင်တီႈမၢင်မိူင်းသမ်ႉ Read More … သိုပ်ႇလူ …

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

17/05/2020 Sai Sai Kehsi 0

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ   ၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၵႂၢမ်းထႆး၊ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၵရိၵ်ႉ။ တီႈပွင်ႇဢၼ်ၵႅပ်ႈမၼ်းဝႃႈ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ၵမ်ႈၼမ်သေ၊ ၶိုင်ပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း။ ပေႃးတေၸွမ်းလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလီလီသေ၊ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင် တေလႆႈမီးပိူင်လူင်မၼ်းသၢမ်ပိူင်။ ၸွမ်းတြႃးၽဵင်ႇပဵင်း လႆႈယူႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈပူၺ်ႈၶိုင်ႈၵၼ် သၢမ်ပိူင်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းတြႃးၽဵင်ႇပဵင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေဢမ်ႇဝႃႈ၊ လွင်ႈမၢၵ်ႈမီးသေဢမ်ႇဝႃႈ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉတေဢမ်ႇလႆႈတူၺ်းၼႃႈယႂ်ႇ၊ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ

16/05/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ ၵႃႉယွၵ်းယွၵ်း ၵႃႉယွင်ႇယွင်ႇ ငိုၼ်းႁွႆႉၼိုင်ႈတဵမ်တွင်ႇလွႆးလွႆး။ ၵႆႉပၢႆႈၵႆႉၽၢၼ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းသႂ်ႇၵူၺ်သၢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်လႆႈ။ ၵႂၢမ်းၸႃႉၵႂႃႇသိပ်းဝၼ်း ၵႂၢမ်းလီပႆႇတၼ်းၽၢၵ်ႈ။ ၶူၼ်ႉတိူၵ်ႇၼႃးယိူဝ်ႈၼဝ်ႈ ၶူၼ်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၽိတ်းၵၼ်။ ၶွင်လီဢမ်ႇပေႃး ၶွင်ပေႃးဢမ်ႇလီ။ ၶႃႁၵ်းမီးၵူႈဝၢၼ်ႈ ၶႃႁၢၼ်ႈမီးၵူႈမိူင်း။ ငိုၼ်းၶမ်းမီးၵူႈပၢႆမႆႉ ၽႂ်ၵႆႉၵေႃႈမၼ်းမီး။ ငဝ်ႈဢမ်ႇၵၢႆႇပၢႆဢိင်။ ငႃးမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်မၼ်း ၽၼ်းမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်သူၼ်။ ၸဝ်ႈပႅၵ်ႇတၢမ်တႃ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၶုၼ်လူးၶုၼ်လၢႆး

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပီမိူင်း 1200 ပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ မီးပူႇထဝ်ႈၼၢႆးထဝ်ႈသွင်ၵေႃႉပူႇဢွၵ်ႇ ယူႇႁိမ်းဝဵင်းၸေႈတွင်ႈ ၼႂ်းလိၼ်မိူင်းမၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈယၢၵ်ႈၵူၼ်းၽၢၼ်လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်တႃႇသေႇ၊ ထၢၼ်ႈပေႃးၸပ်းၸိုဝ်ႈ ပူႇသူၼ်ၵူၺ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်ပူႇဢွၵ်ႇ မီးလုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉ႞ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးဢၢႆႈ မိူဝ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇသုင်ၸုင်ႁၢင်ႈ ၸၢင်ႈၸွႆႉပေႃႈမႄႈမႃးၼၼ်ႉ၊ မၼ်းၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းသွမ်ႈႁႆႈလမ်ၼႃးမႃး၊ မၼ်းသမ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈ Read More … သိုပ်ႇလူ …

လင်ႇၵႃႇၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်း

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉထိုင်မႃးဢတႂၢင်းၼီႈၼဵတ်ႈ၊ သၵ်ႉၵရဵတ်ႈၸဵင်ပူပ်ႇ၊ ၶူပ်ႇၶွပ်ႈ 1250 ပေႉတမ်း၊ လိူၼ်ၶမ်းသိပ်းဢဵတ်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵူးၵႃး၊ ယၢမ်းဢၼ်ၵႄးလႃးတၵ်းမၢင်၊ ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢင်ၵေႃႈဝၢႆး၊ သၢႆၾူၼ်ၸမ်တၵ်းၸၢႆး သၢႆၼၢႆးၸမ်တၵ်းလူင်ပိုၼ်၊ ၽိုၼ်လိၼ်ၵတ်းဢေး၊ လူမ်းသေးလိဝ်လိဝ်၊ လူမ်းပိဝ်မူၺ်ၶၢဝ်၊ ၵၢင်ႁၢဝ်ႁဵတ်းလၢႆးၶိုၼ်ဝိုၼ်း၊ ၵႃႈၶိုၼ်းႁဵတ်းၵတ်းငွၼ်းငွၼ်း၊ ၵႃႈဝၼ်းလီၼွၼ်း၊ ႁူဝ်ၼႂ်မိူင်းသႂ်သၢင်ဝၢင်း၊ ယၢမ်းတႂၢင်းဢၶၢၼ်း၊ ဝဵင်းယၢၼ်းႁွင်ႈၶၢႆး Read More … သိုပ်ႇလူ …