တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ

17/05/2020 Sai Sai Kehsi 0

တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ   ၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂၢမ်းတႆးၵႂၢမ်းထႆး၊ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၵရိၵ်ႉ။ တီႈပွင်ႇဢၼ်ၵႅပ်ႈမၼ်းဝႃႈ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ၵမ်ႈၼမ်သေ၊ ၶိုင်ပွင်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း။ ပေႃးတေၸွမ်းလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလီလီသေ၊ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင် တေလႆႈမီးပိူင်လူင်မၼ်းသၢမ်ပိူင်။ ၸွမ်းတြႃးၽဵင်ႇပဵင်း လႆႈယူႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈပူၺ်ႈၶိုင်ႈၵၼ် သၢမ်ပိူင်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းတြႃးၽဵင်ႇပဵင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လွင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေဢမ်ႇဝႃႈ၊ လွင်ႈမၢၵ်ႈမီးသေဢမ်ႇဝႃႈ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉတေဢမ်ႇလႆႈတူၺ်းၼႃႈယႂ်ႇ၊ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ

16/05/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ ၵႃႉယွၵ်းယွၵ်း ၵႃႉယွင်ႇယွင်ႇ ငိုၼ်းႁွႆႉၼိုင်ႈတဵမ်တွင်ႇလွႆးလွႆး။ ၵႆႉပၢႆႈၵႆႉၽၢၼ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းသႂ်ႇၵူၺ်သၢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်လႆႈ။ ၵႂၢမ်းၸႃႉၵႂႃႇသိပ်းဝၼ်း ၵႂၢမ်းလီပႆႇတၼ်းၽၢၵ်ႈ။ ၶူၼ်ႉတိူၵ်ႇၼႃးယိူဝ်ႈၼဝ်ႈ ၶူၼ်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၽိတ်းၵၼ်။ ၶွင်လီဢမ်ႇပေႃး ၶွင်ပေႃးဢမ်ႇလီ။ ၶႃႁၵ်းမီးၵူႈဝၢၼ်ႈ ၶႃႁၢၼ်ႈမီးၵူႈမိူင်း။ ငိုၼ်းၶမ်းမီးၵူႈပၢႆမႆႉ ၽႂ်ၵႆႉၵေႃႈမၼ်းမီး။ ငဝ်ႈဢမ်ႇၵၢႆႇပၢႆဢိင်။ ငႃးမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်မၼ်း ၽၼ်းမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်သူၼ်။ ၸဝ်ႈပႅၵ်ႇတၢမ်တႃ Read More … သိုပ်ႇလူ …