ၶုၼ်လူးၶုၼ်လၢႆး

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးပီမိူင်း 1200 ပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ မီးပူႇထဝ်ႈၼၢႆးထဝ်ႈသွင်ၵေႃႉပူႇဢွၵ်ႇ ယူႇႁိမ်းဝဵင်းၸေႈတွင်ႈ ၼႂ်းလိၼ်မိူင်းမၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈယၢၵ်ႈၵူၼ်းၽၢၼ်လႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ်တႃႇသေႇ၊ ထၢၼ်ႈပေႃးၸပ်းၸိုဝ်ႈ ပူႇသူၼ်ၵူၺ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်ပူႇဢွၵ်ႇ မီးလုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉ႞ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးဢၢႆႈ မိူဝ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇသုင်ၸုင်ႁၢင်ႈ ၸၢင်ႈၸွႆႉပေႃႈမႄႈမႃးၼၼ်ႉ၊ မၼ်းၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းသွမ်ႈႁႆႈလမ်ၼႃးမႃး၊ မၼ်းသမ်ႉၵိၼ်ၸၢင်ႈ Read More … သိုပ်ႇလူ …

လင်ႇၵႃႇၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်း

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉထိုင်မႃးဢတႂၢင်းၼီႈၼဵတ်ႈ၊ သၵ်ႉၵရဵတ်ႈၸဵင်ပူပ်ႇ၊ ၶူပ်ႇၶွပ်ႈ 1250 ပေႉတမ်း၊ လိူၼ်ၶမ်းသိပ်းဢဵတ်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵူးၵႃး၊ ယၢမ်းဢၼ်ၵႄးလႃးတၵ်းမၢင်၊ ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢင်ၵေႃႈဝၢႆး၊ သၢႆၾူၼ်ၸမ်တၵ်းၸၢႆး သၢႆၼၢႆးၸမ်တၵ်းလူင်ပိုၼ်၊ ၽိုၼ်လိၼ်ၵတ်းဢေး၊ လူမ်းသေးလိဝ်လိဝ်၊ လူမ်းပိဝ်မူၺ်ၶၢဝ်၊ ၵၢင်ႁၢဝ်ႁဵတ်းလၢႆးၶိုၼ်ဝိုၼ်း၊ ၵႃႈၶိုၼ်းႁဵတ်းၵတ်းငွၼ်းငွၼ်း၊ ၵႃႈဝၼ်းလီၼွၼ်း၊ ႁူဝ်ၼႂ်မိူင်းသႂ်သၢင်ဝၢင်း၊ ယၢမ်းတႂၢင်းဢၶၢၼ်း၊ ဝဵင်းယၢၼ်းႁွင်ႈၶၢႆး Read More … သိုပ်ႇလူ …

သႅင်ၵဝ်ႈၼမ်ႉ

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၸိင်ႇ (သႅင်သႂ်) ဝၸီႇရၸိင်ႇလုၵ်ႈငဝ်းပွင်ႇပဵဝ်ယမ်း၊ ဢဝ်ႁေႃႇၽွတ်ႈၵႂၢင်းသႂ်ႇၵၢင်ဝၢင်ႈႁိူၼ်းၶမ်း – သုပ်းၼိဝ်ႉမိုဝ်းၶၢဝ်။   ၵျွင်ႇ (သႅင်တႃမႅဝ်း) သႅင်ၵျွင်ႇလုၵ်ႉထွင်ႇႁိူဝ်ႈငဝ်းလၢဝ် – ငၢႆးယိူင်ႈတႃမႅဝ်း၊ ဢဝ်ၸႅၼ်ႇၶပ်ႉၸွမ်ႇၶၼ်ႈမႄးသႂ်ႇပဵၼ်တႅဝ်း – ႁဵတ်းဝႆႉဝူင်းဝႅၼ်။   ၼီႇလႃႇ (သႅင်သွမ်ႇ) သႅင်သွမ်ႇၼီႇလႃႇၵႃၶၢပ်ႇလႅပ်ႈႁဵတ်းဝႅၼ်၊ သုပ်းၶေႃႈမိုဝ်းလဝ်း၊ Read More … သိုပ်ႇလူ …

တူပ်းႁႂ်ႈလၢပ်ႇ တၢပ်ႇႁႂ်ႈၵူဝ်

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉ႞ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၸၢႆး ပျမ်ႇမတတ်ႉထ၊ မိူဝ်ႈဢၼ်ဢႃႇယူႉ ထူၼ်ႈထိုင်မႃး သိပ်းႁူၵ်းၶူပ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈဢူႈ ၸင်ႇႁွင်ႉလုၵ်ႈၸၢႆးမႃးလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “ၸဝ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးႁၵ်ႉပေႃႈဢိူၺ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢႃႇယူႉလုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႈယႂ်ႇထူၼ်ႈတဵမ်လီမႃးယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈပေႃႈၸဝ်ႈၶဝ်ႈပူႈၼွၼ်းၽႄးၵႂႃႇၸိုင်၊ လုၵ်ႈၸၢႆးတေလႆႈသိုပ်ႇ ပုတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေပွင်ဝၢၼ်ႈပွင်မိူင်းၼႆႉ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၽူႈဢမ်ႇလီႁဵတ်းၵေႃႉ

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၽူႈႁဵတ်းလွင်ႈတၢင်းၶီ ဢမ်ႇလီပွင်သေပွၵ်ႈ။ ၽူႈၸၢင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်လဝ်ႇ – လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပဝ်ႇလူမ်းလၢႆ။ ပေႃးလႆႈၵိၼ်မေႃဢၢမ်း – ပေႃးဢၢမ်းၵိၼ်ၶႃႉၸိုဝ်ႈ။ ၽူႈလိုမ်းတူဝ်ယွင်ႈၶိုၼ်ႈ – လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတိုၼ်ႈမဝ်မၢင်။ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ႁဝ်း – ၶႂ်ႈႁွမ်းသဝ်းႁဵတ်းၵေႃႉ။ သူပ်းဝၢၼ်ဝႃႈတေႁႂ်ႈ – ၸႂ်သမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်။ ၽူႈဢမ်ႇမီးတၢင်ဢၢႆ – ၶႂ်ႈဢဝ်လၢႆၶွင်ပိူၼ်ႈ။ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၸၢင်ႈၶႄးႁူၵ်းပိူင်

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၼမ်ႉၼွင်ၼမ်းၵႄးၽႂ်ယႃႇလိုၼ်ႈ ၵေႃႉထၢင်ႇဝႃႈမၼ်းၵွႆၵႅၼ်ႇတိုၼ်ႈ ၶႄးၸၢင်ႈတူၵ်းတၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၾႆးဢွၼ်ႇလုၵ်ႉလႅင်လႅင်ဢွၵ်ႇၽဝ်ႇ ပေႃးလိုၼ်ႈမၼ်း ၸၢင်ႈၶႄးၽဝ်ႁုပ်ႈႁၢင်ႈ။ ငူးဢွၼ်ႇမူၼ်ႉၼွၼ်းၵူင်ယူႇသၢင်ႈ ပေႃးလိုၼ်ႈမၼ်း ၸၢင်ႈသၵ်းတၢႆတွတ်ႇပွင်ႇ။ သူႇရႃႇလဝ်ႈမဝ်းၵိၼ်ဢုပ်ႇယွင်ႇ ပေႃးလိုၼ်ႈမၼ်း ၸၢင်ႈၽိတ်းၵၼ်ဢမ်ႇၶေႃႈ။ ယႃႈလမ်တင်ႈၾႆးဢၢႆသႂ်ႇမေႃႈ ပေႃးလိုၼ်ႈမၼ်း ၸၢင်းၶႄးယွမ်ႁဵဝ်ႇႁၢဝ်ႇ။ ၵႂၢမ်းမၢပ်ႇငိုတ်ႈၵဝ်းလႅၼ်ဢုပ်ႇၽၢဝ်ႇ ပေႃးလိုၼ်ႈမၼ်း ၸၢင်ႈၶႄးပိူၼ်ႈတေၸင်း။

မႃလိၼ်ၵမ်သိၼ်ၵႅၵ်း

19/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇမီးၼူၽုင်႞ ၊ တူဝ်ၵွၼ်းၽုင်ၼၼ်ႉ တၢင်းယႂ်ႇမၼ်းမီးထၢၼ်ႇမူဢွၼ်ႇ၊ ႁႅင်းၵေႃႈယႂ်ႇ၊ ငႃးၵေႃႈၽၢႆ ၶဝ်လႄႇႁႃ ၵိၼ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်း ပေႃးၶမ်ႈမႃးသမ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူး ၵႂႃႇၼွၼ်းၼႂ်းပိုင်ႈလူင်လုၵ်ႈ႞။ မႃလိၼ်တူဝ်႞သမ်ႉမႃးႁၼ်ၶဝ် မၼ်းၶႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၼူၽုင်ၼႆႉၼမ်တႄႉတႄႉ၊ ပေႃးၵဝ်လႆႈၵိၼ်တေၵုမ်ႇႁိုင်ယူႇ၊ လွင်ႈႁႃၵိၼ်သႂ်ႇတွင်ႉၵေႃႈ ၵဝ်တေဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈၵိၼ်ၼူၸိူဝ်းၼႆႉ ၵဝ်တေႁဵတ်းၺၢၼ်ႇႁူဝ်႞ၵွၼ်ႇ၊ ဝႃႈၼႆသေ Read More … သိုပ်ႇလူ …