လွင်ႈလဝ်

30/07/2020 ssk 0

မီးဝၼ်းၼိုင်ႈ လုင်းဢူႁိူင်း ဢွၼ်လၢၼ်မၼ်း ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ ၵႂႃႇတူၺ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိူၼ်းမႂ်ႇတီႈၼိုင်ႈ၊ သမ်ႉမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈမေႃႁိူၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉပူၵ်းသဝ်ႁိူၼ်း။ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇလႆႈႁၼ် မေႃႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယေႃးသဝ်၊ ဢဝ်လဝ်ၵုၺ်ႉ၊ ၵုၺ်ႉၶိုၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း၊ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇဝႃႈ- “လုင်းဢိူၺ်လုင်း တူၺ်းလူၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ပေႉႁႅင်းလူင်ႁႅင်းလၢင်၊ မၼ်းၵေႃႉလဵဝ်ၵွႆး ယင်းၵုၺ်ႉပေႉသဝ်လူင် ယႂ်ႇပေႃးတၢၼ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃ။” လုင်း           Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၾိင်ႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းထဝ်ႈ

21/07/2020 ssk 0

ၵမ်ႇမထၢၼ်းၸိူၵ်ႈၶၢတ်ႈ တၵ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈယိင်းၸၢႆး မီးဝူဝ်းၵႂၢႆး ႁႂ်ႈဝိရိယ မီးမႃႉ ယႃႇတွၼ်ႁမ် ၵူၼ်းတိုဝ်းလုၵ်ႈၶၼ်ၼမ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ တေဝူၼ်ႉႁုၵ်ႇ ယႃႇဢဝ်သဵၼ်ႈၵုၺ်ပိူၼ်ႈမႃလေႃး ၶူဝ်းသၢင်းၽေႃး ယႃႇပေပၢႆႉတေႃလွၵ်ႇ မွၵ်ႇတေလူႇ ယႃႇသုတ်ႇဢၢႆႁိုၼ်း မီးငိုၼ်း ယႃႇပေသိုဝ်ႉဝူဝ်းၶဝ်မဝ်ႈ မီးၶဝ်ႈ ယႃႇပေလဵင်ႉဢၢႆႈသၼၢဝ်း ပေႃးတေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽၢဝ်း ႁႂ်ႈၵမ်းၵွင်ႈၵေႃႈ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၵၢတ်ႇႁႃႈဝၼ်း

ၵၢတ်ႇႁႃႈဝၼ်း

20/07/2020 ssk 1

မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ဢုတုရႃႇသီႇလီ၊ တီႈယူႇတီႈသဝ်းၶႅမ်ႉ၊ ၵွႆးၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢမ်ႇပေႃးၼမ်လူင်လၢင်၊ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းတီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈမၢင်မိူင်း ပဵၼ်မိူင်းၼႃးဢွၵ်ႇၶဝ်ႈပိူၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်၊ မၢင်ဢိူင်ႇမၢင်ဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ် ဢွၵ်ႇသၢၼ်ထူဝ်ႇ သၢၼ်ႈငႃး၊ မၢင်ထုင်ႉမၢင်ႁူတ်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းသူၼ်မၢၵ်ႇၸွၵ်း မၢၵ်ႇဝၢၼ် မၢၵ်ႇၵဵင် သူၼ်ၵူၺ်ႈလႄႈသူၼ်ဢွႆႈလႂ်။ မၢင်တီႈမၢင်မိူင်းသမ်ႉ Read More … သိုပ်ႇလူ …