ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသီႇယိူင်ႈ

ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ

10/06/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ ႁၵ်ႉတႃမွတ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈလိူဝ်သေၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်လီၽႂ်။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈပႃးပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇ မေႃလိၵ်ႈပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ။ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈဝႃႈ တႆး … တႆး … တႆး … ယူႇမႅၵ်းမႅၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၢႆးၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းႁူၼူၵ်ႇတႃတၼ်။ Read More … သိုပ်ႇလူ …