ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း

17/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းၼႆႉ ၵႃႈပဵၼ်ၽူႈယိင်းၽူႈၸၢႆး လဵၵ်ႉယႂ်ႇဢမ်ႇဝႃႈ၊ လႆႈႁဵတ်းလႆႈသၢင်ႈၵူႈဝၼ်း လႄႈ ၽူႈလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇဝႄႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈလဵင်ႉလုၵ်ႈ လဵင်ႉမေးၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၼႃးႁဵတ်းႁႆႈ ၵၢၼ်ၼၵ်းၵၢၼ်ၼႃ၊ မႃႇတေႃးၶေႃးႁၢပ်ႇ ၵႃႉၶၢႆဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်၊ ႁႃငိုၼ်းႁႃၶမ်း။ လိူဝ်သေႁႃလဵင်ႉႁိူၼ်း သမ်ႉလႆႈႁႃပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပေႃးမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။                    မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၸိုင်၊ လိူဝ်သေၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈလုမ်းလႃးမႅတ်ႇသိမ်း Read More … သိုပ်ႇလူ …

ယူႇပွတ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်

17/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

(ၵ)     ၽူႈလႂ်ၵႆႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉ တေသမ်ႉသဝ်းၵျေုႇၸႂ်ၶေႃး၊ ၽူႈလႂ်ၵႆႉဢဝ် သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢွၼ်ႇ လွႆးသၵ်ႉသီၶျေုး တၵ်းလွတ်ႈၶႆးသဝ်ႈဝဝ်းမဵၼ်။           ၸဵပ်းသႅပ်ႇလွင်ႈတၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆၵေႃႈတၵ်းၶႅၼ်း၊ ၵႆႉထွတ်ႇလၢႆႈၶူဝ်းမႂ်ႇ လၢႆၸုပ်ႈလၢႆသႅၼ်း၊ ၶႅၼ်းတႄႉၼၢင်းလႄႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၶဝ်ၵႃႈတင်းလၢႆဢိူၺ်။ မိူဝ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၵူႈဝၼ်းသၢႆ ၼႆၵေႃႈထုၵ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းမႂ်ႇလီငၢမ်း။                    ၽႂ်ယႃႇၶၢၼ်ႉသီၶဵဝ်ႈ သူပ်းပၢၵ်ႇမဵၼ်ၼဝ်ႈမဵၼ်ႁၢမ်း၊ ၸၢမ်းၵႆႉၵႅတ်းၼဵပ်ႉမိုဝ်းလႄႈ Read More … သိုပ်ႇလူ …

ၵိူဝ်ၸဵမ်း

16/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

ၵိူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉမီး ၵိူဝ်ၸဵမ်း၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ်၊ ၵိူဝ်ၶူမ်၊ ၵိူဝ်ၼဝ်ႈ၊ ၵိူဝ်သိင်းထေႃးလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼင်ႇၵိူဝ်ႁႃႈပိူင်ၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ ၵိူဝ်ၸဵမ်းပေႃးသေပိူၼ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝူၼ်ႉတူၺ်း လီလီ ၸိုင် ၵိူဝ်ၸဵမ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇပေႃးမီးၵႃႈၶၼ်သင်ၼႆၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်တီႈပိုင်ႈတီႈဢိင်ၵူၼ်းႁဝ်း ၵူႈၵေႃႉ ယဝ်ႉ။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵိူဝ်ဢမ်ႇလႆႈ၊ Read More … သိုပ်ႇလူ …

မႃလိၼ်ယိူင်ႈသၢင်ႇသီႈ

16/03/2020 Sai Sai Kehsi 0

မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢွၼ်ၼၼ်ႉ မီးသၢင်ႇသီႈလူင်တူဝ်႞ ၊ ယူႇၼႂ်းထမ်ႈၼိူဝ်လွႆႁိမဝၼ်ႇတႃႇၼၼ်ႉ၊ ပေႃး မၼ်းတေၵႂႃႇၵိၼ် ယေႈပွၵ်ႈ ယေႈပွၵ်ႈ မၼ်းဢွၵ်ႇမႃးႁိမ်း ပၢၵ်ႇထမ်ႈသေ ၶုတ်ႇမၢၼ်ႁွင်ႉ သၢမ်ၵမ်း ၸင်ႇ လွမ်တူၺ်းၵူႈၾၢႆႇၵူႈတၢင်း ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႁႃၵိၼ်တၢင်းလႂ်ၵေႃႈ ၸင်ႇၵွႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵႃႈပဵၼ်ၸၢင်ႉ လူင်ၸူင်ထိူၼ်ႇၵႂၢင်ၽၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၶႂ်ႈၵိၼ်တူဝ်လႂ် Read More … သိုပ်ႇလူ …

No Image

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

04/02/2020 Sai Sai Kehsi 0

မိူဝ်ႈလဵဝ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶႃႈႁဝ်း တိုၵ်ႉၶပ်ႉႁၢင်ႈမူၼ်ႉမႄးယူႇလႄႈ တေပႆႇၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈသင်ၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၶႃႈ။